Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.84656730736E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   6.139680382E9   30.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.744581814E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2170.7882    
P/E dự kiến   7.0021    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0927%