Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.073016974693333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.0119136073333334E10   75.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.801817728E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A