Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,000,000,000   8,818,483,194.67   73.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,642,611,995   6,614,458,104   74.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,400   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,170.79    
P/E dự kiến   7.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%