Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ADC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E9   8.818483194666666E9   73.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.642611995E9   6.614458104E9   74.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2170.7882    
P/E dự kiến   7.1403    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0903%