Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   -4.340164709E9   -217.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E9   -4.340164709E9   -271.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   31.3725    
PE dự kiến   22.3125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A