Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.3E11   1.63497214268E11   37.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.33E10   1.5399998208E10   26.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.854E10   1.3509883328E10   26.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   755.6863    
P/E dự kiến   2.2496    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A