Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   3.2022712E10   4.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   4.07691292E8   0.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.44E10   3.41003624E8   0.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   478.4314    
P/E dự kiến   3.9713    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A