Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   330,000,000,000   163,497,214,268   37.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,300,000,000   15,399,998,208   26.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   38,540,000,000   13,509,883,328   26.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   755.69    
P/E dự kiến   2.38    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A