Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   1.5039585333333334E10   5.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   -5.199012348E9   -15.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.44E10   -5.221241570666667E9   -16.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   478.4314    
P/E dự kiến   2.9262    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A