Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.3E11   1.33029996156E11   40.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.33E10   9.293274578E9   21.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.854E10   8.0323167E9   20.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   755.6863    
P/E dự kiến   2.3819    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A