Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   1.6854958E10   8.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   -2.733047843E10   -105.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.44E10   -2.733047843E10   -112.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   478.4314    
P/E dự kiến   1.6721    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A