Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.8352332E10   6.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   -4.84112531E9   -15.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   -4.84818885E9   -18.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   250.9804    
PE dự kiến   3.5859    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A