Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   2.2559378E10   5.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E10   -2.489105382E9   -4.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.44E10   -2.522449216E9   -5.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   478.4314    
P/E dự kiến   4.3893    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A