Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E12   1.3021561836026667E12   75.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   2.4009085926666668E10   72.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   978.2781    
P/E dự kiến   9.7109    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A