Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E12   1.20251347489E12   46.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   2.907275401E10   58.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.6792623924E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   978.2781    
P/E dự kiến   9.7109    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A