Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.44E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4720.1028    
P/E dự kiến   5.8685    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A