Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.12E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3671.1911    
PE dự kiến   6.7098    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A