Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.69127045901E11   2.66566613502E11   36.11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7004552124E10   2.7986552202E10   37.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9603641699E10   2.0348796764E10   34.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2960.3642    
P/E dự kiến   8.3098    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A