Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3669593406E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.495161179E10   2.2287021648E10   22.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.1341169432E10   1.5599503696E10   18.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2134.1169    
P/E dự kiến   12.0425    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A