Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.47235852676E11   3.891083535146667E11   84.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1335348216E10   5.281037806E10   95.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.7035645947E10   4.0212672372E10   81.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3703.5646    
P/E dự kiến   8.1003    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A