Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.47235852676E11   4.02100267551E11   115.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1335348216E10   5.4399324504E10   131.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.7035645947E10   4.1311586875E10   111.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3703.5646    
P/E dự kiến   7.9653    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A