Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.901095065546667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6991034204E10   4.635937746E10   128.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.3071707363E10   3.4401204734666664E10   111.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2307.1707    
PE dự kiến   8.907    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A