Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.6075430108E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6991034204E10   3.9519182886E10   73.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.3071707363E10   2.915619553E10   63.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2307.1707    
PE dự kiến   7.9318    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A