Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   347,235,852,676   394,700,520,642   56.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   41,335,348,216   58,400,684,726   70.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   37,035,645,947   44,020,708,694   59.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,703.56    
P/E dự kiến   7.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A