Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.69127045901E11   2.3669593406E11   16.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7004552124E10   2.2287021648E10   15.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9603641699E10   1.5599503696E10   13.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2960.3642    
P/E dự kiến   8.7827    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A