Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.69127045901E11   2.72614510324E11   55.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7004552124E10   3.1138970478666668E10   63.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9603641699E10   2.2754007477333332E10   57.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2960.3642    
P/E dự kiến   7.0431    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A