Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.205E12   2.656207E12   120.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.764E12   2.118131E12   120.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1414.4077    
PE dự kiến   21.7052    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A