Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.503E12   1.6590306666666667E12   82.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2024E12   1.3290893333333333E12   82.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1219.5947    
P/E dự kiến   19.2687    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A