Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,503,000,000,000   1,656,886,000,000   55.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,202,400,000,000   1,325,990,000,000   55.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,282.29    
P/E dự kiến   14.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A