Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.205E12   2.379152E12   26.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.764E12   1.912664E12   27.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1789.2258    
P/E dự kiến   14.4196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A