Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ACB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.699E12   6.388571E12   112.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.5592E12   5.137052E12   112.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3655.6506    
PE dự kiến   8.3432    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A