Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   3.98202269108E11   19.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   4.820717216E10   20.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.1171147224E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6175.5562    
P/E dự kiến   7.8535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A