Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   3.63657108272E11   36.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   2.752451165E10   22.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.3119026502E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6175.5562    
P/E dự kiến   7.8535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A