Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.96502503048E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E11   1.47954427472E11   96.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1830353846266667E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2117.0673    
P/E dự kiến   8.7975    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A