Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.24894479684E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E11   1.39418041621E11   121.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.11480430661E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2117.0673    
P/E dự kiến   8.7975    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A