Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   857,904,127,618   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   115,000,000,000   131,872,923,736   57.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   105,426,338,988   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,117.07    
P/E dự kiến   8.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A