Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.105955364508E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3166596488E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.535E11   1.85296771904E11   60.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4166.4631    
P/E dự kiến   6.9779    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A