Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,191,700,000,000   7,070,024,553,464   241.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   72,320,000,000   80,200,259,192   83.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,546.31    
P/E dự kiến   9.42    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A