Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ABC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1917E12   7.306407562183E12   333.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.232E10   8.3142845554E10   114.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3546.3149    
P/E dự kiến   11.7592    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A