Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.07513173428E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.995922086E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.741E10   1.402451907E10   12.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4592.8    
P/E dự kiến   4.5506    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A