Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AAA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.011572613389E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.53984323184E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.3E11   1.80260475E11   54.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1927.5704    
PE dự kiến   8.3784    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A