Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AAA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.164933104686E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.1332865107E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2E11   2.1204796358E11   48.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3713.0809    
P/E dự kiến   9.1568    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A