Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  AAA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   100,000,000,000   124,033,520,040   62.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,926.78    
P/E dự kiến   15.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%