Cảnh báo đặc biệt

12345 ... >
Mã CK Sàn Loại cảnh báo Ngày thông báo Ngày hiệu lực Nội dung chi tiết
AGF HOSE Nhắc nhở 20/06/2018  18/06/2018  Chậm nộp BCTC soát xét niên độ 01/10/17 - 30/09/18 lần 2
DBD HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 20/06/2018  15/06/2018  Thời gian niêm yết dưới 6 tháng
HVG HOSE Nhắc nhở 19/06/2018  18/06/2018  Chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2018 lần 2
CDO HOSE Nhắc nhở 19/06/2018  18/06/2018  Chậm nộp BCTC kiểm toán và BCTN năm 2017
EMC HOSE Nhắc nhở 18/06/2018  14/06/2018  Chậm CBTT thay đổi mục đích sử dụng vốn
QNC HNX Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 18/06/2018  18/06/2018  LNST công ty mẹ năm 2016 và 2017 là số âm
PGT HNX Nhắc nhở 18/06/2018  14/06/2018  Vi phạm CBTT 03 lần từ ngày 01.01.2018
STT HOSE Hủy niêm yết trên HOSE 12/06/2018  06/07/2018  Hủy niêm yết trên HOSE
L44 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 08/06/2018  08/06/2018  VCSH là số âm
TCB HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 06/06/2018  04/06/2018  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
BHN HOSE Nhắc nhở 31/05/2018  30/05/2018  Chậm CB việc điều chỉnh hồi tố năm 2016
KAC HOSE Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 30/05/2018  05/06/2018  Vi phạm các quy định về CBTT
TGG HOSE CP không đủ điều kiện GD ký quỹ 28/05/2018  25/05/2018  Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
SD3 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
SDX UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
VPW UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
PEC UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
ONW UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
EFI UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
BT6 UPCOM Kiểm soát đặc biệt (Hạn chế giao dịch) 28/05/2018  28/05/2018  Không khắc phục nguyên nhân dẫn đến CK tạm ngừng GD
  • Tìm kiếm
  • Mã CK
  • Ngày thông báo
  • Từ ngày
  • Đến ngày
  • Loại cảnh báo
  •  
  • Góp ý
  • Email
  •