Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VNX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,550  
11,078  
7,570  
4,589  
4,474  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
941  
918  
696  
719  
767  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-268  
-35  
-237  
-372  
-56  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,356  
-1,329  
-748  
-713  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
14,867  
10,631  
7,281  
4,223  
5,185  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-3,203  
5,999  
-2,175  
-1,383  
217  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-885  
149  
27  
-2,858  
-1,145  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
6,899  
-713  
2,883  
-142  
-488  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-32  
98  
-68  
21  
126  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,528  
-1,685  
-849  
-991  
-823  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
567  
18  
63  
1,398  
886  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,011  
-1,640  
-678  
-615  
-674  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
12,674  
12,858  
6,485  
-347  
3,284  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-32  
-947  
-2,414  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
364  
191  
215  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-24,500  
-7,000  
-3,000  
-6,500  
-2,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
16,500  
0  
0  
6,500  
2,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,118  
643  
488  
546  
739  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,914  
-6,939  
-4,735  
761  
239  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,287  
-3,062  
-2,327  
-2,205  
-2,205  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-4,287  
-3,062  
-2,327  
-2,205  
-2,205  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,473  
2,856  
-577  
-1,790  
1,318  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,085  
5,194  
5,533  
6,952  
5,577  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
268  
35  
237  
372  
56  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,826  
8,085  
5,194  
5,533  
6,952