Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
181,484  
187,782  
136,547  
129,109  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
85,165  
77,535  
66,647  
66,887  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-5,020  
2,040  
-2,798  
978  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-30  
0  
-4  
-17  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,190  
-15,255  
-1,345  
-1,830  
 
Chi phí lãi vay
29,620  
29,273  
23,714  
19,807  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
13,000  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
281,028  
281,375  
235,762  
214,935  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
9,675  
37,786  
-18,479  
-23,694  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-163  
-11,112  
-52,818  
-103,126  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,602  
-94,415  
34,354  
24,405  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
982  
5,456  
1,686  
-22,429  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-31,397  
-31,955  
-17,803  
-11,671  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-30,162  
-38,093  
-29,964  
-21,441  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
838  
1,320  
855  
100  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-16,878  
-9,866  
-7,187  
-8,590  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
211,321  
140,496  
146,404  
48,490  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-78,313  
-78,370  
-120,027  
-163,039  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
463  
92  
143  
588  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-10,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
12,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-40,000  
-16,173  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,602  
2,491  
1,196  
979  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-72,249  
-115,788  
-134,861  
-159,472  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
90,582  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
713,039  
750,191  
493,844  
705,656  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-763,970  
-752,075  
-450,828  
-643,264  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-4,908  
-2,401  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-62,332  
-148,966  
-31,998  
-31,853  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-118,171  
-62,668  
11,018  
30,539  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
20,902  
-37,960  
22,561  
-80,443  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
21,436  
59,394  
36,784  
117,211  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
2  
3  
48  
17  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
42,340  
21,436  
59,394  
36,784