Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,530  
-29,310  
-24,047  
4,449  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
16,523  
15,029  
14,507  
21,874  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6,500  
22,267  
3,598  
8,456  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-31  
158  
1  
404  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
-42,910  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-7,001  
13,365  
-1,642  
0  
 
Chi phí lãi vay
1,461  
1,981  
5,538  
6,998  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
40  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
24,022  
23,490  
-2,044  
-728  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
29,059  
-8,616  
2,390  
44,721  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
33,848  
-6,636  
28,126  
39,012  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-63,296  
8,911  
3,733  
47,248  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,261  
-2,508  
2,741  
-64,762  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
107  
-6,125  
-56,753  
51,437  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,488  
-1,959  
-5,518  
-6,998  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,674  
-4,414  
-2,784  
-18,708  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
4,963  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-154  
-1,703  
-659  
-13  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
21,685  
5,402  
-30,768  
91,208  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-13,266  
-8,364  
-86,331  
-46,003  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
80  
1,900  
3,215  
705  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-70,480  
-63,800  
-213,825  
-876,870  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
76,130  
57,800  
245,955  
745,562  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-223,146  
-389,021  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
322,095  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,924  
3,582  
12,820  
31,379  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,613  
-8,883  
60,783  
-534,247  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
237,310  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
116,242  
145,456  
361,497  
386,439  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-145,206  
-148,131  
-400,155  
-376,747  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-28,964  
-2,675  
-38,658  
247,002  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-8,892  
-6,156  
-8,643  
-196,037  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,858  
24,028  
32,673  
228,710  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
-14  
-2  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,965  
17,858  
24,028  
32,673