Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
24,184  
17,887  
22,883  
18,115  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
51,645  
63,764  
56,888  
45,037  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,095  
611  
703  
234  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,519  
-1,342  
-396  
-2,745  
 
Chi phí lãi vay
7,335  
9,104  
9,381  
5,753  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
81,740  
90,024  
89,459  
66,394  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
4,592  
149  
11,025  
-20,812  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,950  
-4,279  
4,371  
-5,050  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
18,682  
15,777  
-3,072  
-29,487  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,220  
7,539  
910  
-114  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-7,363  
-9,107  
-9,357  
-5,678  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,408  
-4,660  
-4,076  
-5,062  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,874  
-6,351  
-4,322  
-3,601  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
83,199  
89,092  
84,937  
-3,409  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-34,256  
-46,585  
-75,327  
-95,374  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
103  
0  
0  
5  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-49,273  
-12,688  
-660  
-19,694  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
28,130  
8,000  
2,283  
83,832  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,033  
1,312  
924  
4,758  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-53,263  
-49,961  
-72,778  
-26,473  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
7,718  
27,069  
80,954  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-12,593  
-25,469  
-13,881  
-41,253  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,122  
-7,650  
-5,958  
-36,431  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-20,715  
-25,401  
7,230  
3,271  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,221  
13,730  
19,388  
-26,611  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
44,479  
30,749  
11,361  
37,972  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
53,700  
44,479  
30,749  
11,361