Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SON: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-11,120  
 
64  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,350  
 
2,692  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
 
0  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,696  
 
-1,966  
 
 
Chi phí lãi vay
0  
 
2,718  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-8,467  
 
3,508  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,806  
 
9,227  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
 
0  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-15,949  
 
-2,414  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,101  
 
-1,152  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
 
-2,718  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-34  
 
13,243  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
-13,639  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-26,154  
 
6,054  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,107  
 
-22  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
272  
 
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,424  
 
1,705  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
589  
 
1,683  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
10,000  
 
25  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
1,740  
 
-9,671  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
 
0  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,740  
 
-9,646  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-13,825  
 
-1,909  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
47,513  
 
32,881  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
33,687  
 
30,971