Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2020 2019 2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
0  
50,113  
49,400  
48,894  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
285,649  
291,350  
314,578  
205,077  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-18,403  
-9,647  
-7,537  
-9,758  
Tiền chi trả cho người lao động
 
-8,026  
-7,931  
-7,640  
-7,062  
Tiền chi trả lãi vay
 
-41,460  
-45,987  
-50,562  
-55,884  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
-11,537  
-10,312  
-3,002  
-2,500  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
31,120  
39,750  
40,732  
23,786  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-72,264  
-95,673  
-78,626  
-50,586  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
165,080  
161,550  
207,944  
103,073  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-105  
-2,533  
-8,217  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
327  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
-11,000  
-52,039  
-69,606  
-16,340  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
11,000  
52,171  
86,686  
53,341  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
679  
2,061  
4,012  
2,821  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
574  
-13  
12,876  
39,823  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-78,075  
-72,346  
-70,123  
-64,701  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-67,569  
-176,877  
-108,843  
-21,187  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-145,644  
-249,223  
-178,966  
-85,888  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
20,009  
-87,687  
41,854  
57,009  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
31,122  
118,808  
76,954  
19,945  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
51,131  
31,122  
118,808  
76,954