Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
244,456  
1,057,472  
528,375  
145,228  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
29,156  
20,552  
16,851  
3,277  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-217,702  
-817,248  
-232,133  
-34  
 
Chi phí lãi vay
101,956  
43,687  
231  
44  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
157,867  
304,464  
313,325  
148,515  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-553,491  
598,025  
-1,022,732  
-708,415  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-471,773  
-372,821  
-437,214  
-345,114  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,188,870  
928,963  
1,098,314  
782,814  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
87,021  
-1,057,205  
-9,890  
-1,650  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-75,598  
-42,044  
-231  
-44  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-222,329  
-122,127  
-31,599  
-135  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
16,775  
9,699  
3,815  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-18,449  
-13,380  
-1,281  
-581  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
108,892  
233,573  
-87,494  
-124,609  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,256,211  
-1,333,601  
-1,019,249  
-91,263  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
52,297  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-2,903,862  
-1,236,829  
-4,101,074  
-238,863  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,370,681  
1,644,867  
5,596,501  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-2,577,476  
-829,000  
-2,343,753  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,404,000  
943,093  
4,014  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
182,065  
813,048  
234,078  
34  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-203,327  
-1,694,601  
-114,730  
-2,673,845  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
462,500  
2,812,500  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,777,016  
1,771,350  
292,362  
900  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,686,194  
-388,432  
-353,023  
-45  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-10,433  
-8,964  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
80,389  
1,373,954  
401,839  
2,813,355  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-14,045  
-87,074  
199,615  
14,900  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
154,992  
242,066  
42,451  
27,551  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
140,947  
154,992  
242,066  
42,451