Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2020 2019 2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
 
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
0  
0  
1,201  
1,167  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
 
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
 
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
 
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
 
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
 
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
 
 
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
 
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
 
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
 
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
 
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
 
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
 
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
 
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
 
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
 
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
 
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
 
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
107,482  
96,238  
80,058  
77,136  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
-73,753  
-67,623  
-55,910  
-58,489  
Tiền chi trả cho người lao động
 
-17,714  
-17,749  
-15,451  
-14,534  
Tiền chi trả lãi vay
 
-1,795  
-1,861  
-793  
-872  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
-551  
-512  
-408  
-432  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
5,065  
3,334  
4,789  
5,308  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-15,769  
-5,350  
-4,993  
-6,627  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
2,966  
6,477  
7,293  
1,491  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-3,709  
-4,988  
-11,352  
-1,218  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
0  
45  
64  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
4  
4  
4  
3  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-3,704  
-4,938  
-11,285  
-1,215  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
42,708  
39,619  
39,824  
33,909  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-38,381  
-38,365  
-31,604  
-32,329  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-2,106  
-1,944  
-1,944  
-1,944  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
2,221  
-691  
6,276  
-364  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
1,483  
848  
2,285  
-89  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
3,374  
2,527  
242  
331  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
4,857  
3,374  
2,527  
242