Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (QSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
25,585  
25,248  
23,683  
20,642  
20,838  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,144  
5,144  
5,144  
5,139  
5,133  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-533  
-711  
-726  
-701  
-359  
Chi phí lãi vay
2,913  
4,086  
5,198  
6,115  
7,138  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
33,109  
33,766  
33,300  
31,194  
32,750  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,572  
-1,775  
-2,819  
346  
2,538  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
53  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
3,841  
-87  
-37  
-125  
222  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-9,507  
11  
114  
0  
38  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,913  
-4,086  
-5,198  
-6,115  
-7,141  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,587  
-1,186  
-1,265  
-1,339  
-270  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-490  
-452  
-443  
-552  
-247  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
25,025  
26,192  
23,653  
23,461  
27,889  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
-77  
-503  
-7,209  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
236  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,500  
0  
0  
-10,900  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
3,900  
0  
2,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-6,500  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
10,000  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
502  
778  
838  
540  
336  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-762  
4,278  
4,661  
-10,862  
-4,873  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
4,524  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-12,400  
-11,600  
-10,400  
-6,800  
-3,400  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,251  
-16,877  
-14,737  
-16,315  
-6,380  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-29,651  
-28,477  
-25,137  
-23,115  
-5,255  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,388  
1,993  
3,177  
-10,516  
17,760  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
14,300  
12,308  
9,130  
19,647  
1,886  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,912  
14,300  
12,308  
9,130  
19,647