Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
232,687  
150,968  
268,289  
2,113,688  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
608,453  
788,288  
727,531  
1,393,920  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-113,707  
41,014  
259,241  
217,420  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1,998  
13,467  
-13,819  
24,977  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-163,386  
-143,406  
-231,492  
-371,778  
 
Chi phí lãi vay
170,182  
193,143  
189,907  
187,043  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
-142,426  
-625,746  
-24,980  
225,995  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
593,800  
417,729  
1,174,678  
3,791,266  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
76,148  
-180,949  
1,169,625  
2,392,461  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,567  
51,265  
200,651  
213,963  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-149,197  
146,022  
-1,127,764  
-2,661,223  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
11,155  
18,215  
34,927  
-25,733  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-177,140  
-196,899  
-194,587  
-190,084  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-142,884  
-84,178  
-93,013  
-512,796  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-43,967  
-56,592  
-110,539  
-242,439  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
163,348  
114,613  
1,053,980  
2,765,415  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-78,556  
-44,321  
-235,290  
-3,648,146  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
647  
301  
6,730  
5,550  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,574,102  
-2,204,579  
-1,711,394  
-1,124,121  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,618,673  
1,734,490  
945,693  
246,194  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
174,699  
158,430  
207,274  
390,076  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,141,360  
-355,679  
-786,986  
-4,130,447  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
63,220  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-20,584  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
41,011  
69,695  
35,338  
3,170,068  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-969,522  
-821,732  
-1,035,140  
-1,299,453  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,792  
-1,396  
0  
-456,983  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-931,304  
-753,433  
-999,801  
1,456,268  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
373,404  
-994,499  
-732,808  
91,236  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,803,324  
2,782,568  
3,496,469  
3,208,194  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
88,475  
15,254  
18,907  
197,039  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,265,202  
1,803,324  
2,782,568  
3,496,469