Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,170  
7,511  
10,496  
12,261  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
236  
349  
456  
1,787  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-4,426  
8,968  
3,388  
-905  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
75  
-18  
254  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-490  
-8  
-246  
-625  
 
Chi phí lãi vay
1,082  
7,242  
11,767  
12,094  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
1,572  
24,138  
25,842  
24,866  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
55,735  
52,392  
5,789  
-39,793  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
3,899  
-13,786  
-20,453  
80,334  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-40,308  
61,409  
36,228  
-23,203  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
38  
34  
563  
125  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,430  
-7,632  
-11,648  
-12,510  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,356  
-2,356  
-2,792  
-3,737  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
56  
72  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-870  
-1,086  
-1,034  
-1,045  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
17,279  
113,169  
32,567  
25,036  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-40  
-155  
-375  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
24  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,500  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
483  
8  
246  
625  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-993  
-32  
91  
250  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
9,511  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-85  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
15,948  
59,195  
221,767  
211,496  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-29,235  
-146,340  
-244,453  
-250,766  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,379  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-19,750  
-87,146  
-22,685  
-29,759  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,464  
25,991  
9,973  
-4,474  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
51,594  
25,603  
15,630  
20,102  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
2  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
48,130  
51,594  
25,603  
15,630