Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2020 2019 2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
17,973  
14,605  
12,742  
12,568  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
31,720  
28,614  
23,846  
19,559  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
142  
630  
883  
235  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
-868  
-829  
-1,826  
-4,168  
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
35  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
48,968  
43,020  
35,680  
28,193  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
2,039  
-8,210  
166  
-614  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
-2,416  
3,499  
-1,351  
-3,620  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
-2,045  
-13,429  
22,108  
-10,044  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
8,423  
-3,216  
-15,187  
-7,464  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
-35  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-4,959  
-1,892  
0  
-1,360  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-3,491  
-3,433  
-3,510  
-6,797  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
46,520  
16,339  
37,871  
-1,706  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-34,787  
-24,359  
-48,473  
-28,121  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
3  
62  
32  
821  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
-10,000  
-10,000  
-45,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
0  
10,000  
45,000  
40,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
1,244  
809  
3,150  
2,270  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
-33,539  
-23,488  
-10,291  
-30,031  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
0  
0  
10,000  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
0  
0  
-10,000  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-8,707  
-8,761  
-7,421  
-10,938  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-8,707  
-8,761  
-7,421  
-10,938  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
4,273  
-15,909  
20,158  
-42,675  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
19,699  
35,609  
15,450  
58,125  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
23,972  
19,699  
35,609  
15,450