Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,243,824  
4,138,637  
4,446,403  
3,226,729  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,705,218  
2,610,646  
2,379,260  
1,814,926  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
123,092  
169,358  
124,986  
144,193  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
8,859  
-9,246  
23,324  
17,866  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,738,917  
-3,386,427  
-1,666,453  
-1,798,838  
 
Chi phí lãi vay
2,888,368  
3,548,932  
3,112,480  
2,425,305  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
8,230,444  
7,071,900  
8,420,000  
5,830,181  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-734,186  
-311,192  
224,311  
89,060  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-76,765  
1,031,669  
-1,025,916  
283,372  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
610,042  
-1,032,082  
473,569  
1,270,210  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-86,037  
-27,996  
-105,699  
-18,263  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,869,402  
-3,261,365  
-2,958,543  
-2,318,538  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-675,981  
-704,278  
-895,387  
-1,306,820  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,986  
-197  
-13,734  
-6,430  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,391,129  
2,766,459  
4,118,601  
3,822,772  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,638,466  
-2,111,023  
-2,920,583  
-3,856,825  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
10,232  
10,763  
13,292  
6,087  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,659,260  
-5,348,244  
-94,467,254  
-62,229,339  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,013,981  
6,752,487  
101,946,046  
57,373,597  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,308,579  
-522,403  
-25,071,491  
-3,708,222  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
379,736  
3,874,973  
218,701  
3,536,943  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
335,756  
477,399  
1,116,662  
767,707  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,866,600  
3,133,952  
-19,164,627  
-8,110,052  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
10,927,861  
3,512,651  
15,579,566  
264,123  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-5,877,224  
-908,037  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
23,643,380  
24,017,010  
29,017,143  
39,553,432  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-36,614,844  
-30,558,297  
-23,625,559  
-31,741,770  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-9,026  
-16,271  
-14,155  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,304,374  
-2,712,948  
-177,474  
-640,430  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-3,357,003  
-11,635,079  
19,871,484  
7,435,355  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,832,474  
-5,734,668  
4,825,458  
3,148,075  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,417,111  
13,148,938  
8,324,476  
5,166,415  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,252  
2,841  
-996  
9,986  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,585,889  
7,417,111  
13,148,938  
8,324,476