Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (MQB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
4,842  
4,398  
4,371  
2,554  
2,355  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,398  
2,370  
2,163  
2,134  
2,180  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
541  
23  
0  
-3  
3  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,331  
-1,979  
-2,073  
-1,563  
-1,721  
Chi phí lãi vay
340  
364  
456  
781  
604  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
484  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,276  
5,176  
4,916  
3,904  
3,420  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-6,957  
-5,713  
2,865  
-10,250  
-2,029  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,053  
-1,064  
-56  
0  
433  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,514  
2,833  
3,424  
-4,658  
5,926  
Tăng, giảm chi phí trả trước
299  
301  
-113  
-23  
-902  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-338  
-375  
-466  
-802  
-604  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,102  
-647  
-1,388  
-106  
-518  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
12,197  
8,489  
7,894  
31,013  
16,415  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,114  
-6,444  
-13,229  
-10,519  
-10,935  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-171  
2,556  
3,848  
8,560  
11,206  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-827  
-2,157  
-7,630  
-2,752  
-10,818  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
46  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-25,500  
-40,700  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
23,700  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,331  
2,020  
1,854  
1,898  
1,675  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-296  
-40,837  
-5,776  
-853  
-9,097  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
-905  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-547  
-547  
-547  
-547  
-547  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-735  
-663  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-1,282  
-1,210  
-547  
-547  
-1,451  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,749  
-39,491  
-2,475  
7,161  
658  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
8,606  
48,097  
50,572  
43,411  
42,753  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,857  
8,606  
48,097  
50,572  
43,411