Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
66,358  
62,511  
61,546  
59,464  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
144,948  
139,931  
122,567  
100,852  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
160  
888  
-2,382  
1,506  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-708  
756  
3,854  
4,634  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
-312  
-1,614  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,008  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
18,449  
-1,419  
-1,257  
-941  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
12,090  
9,378  
8,434  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
224,200  
214,757  
193,394  
172,336  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-61,147  
-21,581  
-24,392  
-103,598  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-135,700  
-150,558  
6,581  
-60,348  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
105,073  
-13,287  
-15,604  
60,165  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
983  
10,044  
-3,229  
-4,511  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-18,493  
-12,194  
-10,295  
-8,093  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,505  
-10,235  
-9,384  
-11,123  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
893  
2,087  
6,850  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-14,604  
-29,086  
-15,208  
-25,578  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
91,700  
-10,053  
128,714  
19,250  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-226,101  
-157,132  
-179,374  
-115,601  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
6,450  
633  
629  
1,834  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
1,100  
800  
1,900  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
3,828  
3,458  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
490  
1,622  
909  
518  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-219,161  
-153,777  
-173,208  
-107,891  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
15,300  
120,000  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-2  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,128,769  
1,250,984  
1,144,603  
963,111  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,052,066  
-1,151,580  
-1,047,739  
-815,017  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-15,404  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-34,188  
-27,438  
-20,098  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
42,513  
87,265  
196,766  
132,691  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-84,948  
-76,565  
152,272  
44,051  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
149,160  
225,763  
73,500  
29,488  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-109  
-39  
-8  
-39  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
64,102  
149,160  
225,763  
73,500