Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,167  
36,193  
22,306  
17,180  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
18,432  
10,501  
4,114  
962  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
2,482  
-763  
1,456  
124  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
-1  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-8,070  
-41,196  
-18,908  
-19,345  
 
Chi phí lãi vay
12,023  
12,691  
6,971  
1,421  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
40,034  
17,426  
15,939  
340  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
48,307  
-29,536  
20,265  
-1,242  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-57  
1,098  
0  
8  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
28,024  
-6,119  
5,082  
-1,295  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-350  
-71  
-84  
447  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
2,660  
-2,677  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-12,223  
-17,537  
-4,282  
-1,421  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,201  
-4,555  
0  
-4,570  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
-3,833  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
100,194  
-41,971  
33,088  
-7,734  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-51,375  
-54,597  
-122,987  
-337,077  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
28,410  
0  
57,423  
106,799  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-34,500  
-53,500  
-100,000  
-3,500  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
55,500  
120,000  
0  
3,500  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-124,127  
-266,051  
-142,500  
-205,100  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
55,290  
226,383  
191,243  
36,379  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,878  
11,626  
4,400  
1,674  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-62,923  
-16,140  
-112,421  
-397,325  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
400,019  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
27,430  
1,526  
180,000  
167,611  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-58,298  
-26,997  
-58,341  
-129,346  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,110  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-37,978  
-25,471  
121,659  
438,283  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-707  
-83,582  
42,326  
33,225  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
24,650  
108,233  
43,903  
10,677  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
23,943  
24,650  
86,229  
43,903