Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (H11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
124  
0  
461  
513  
501  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
46,968  
47,501  
42,119  
62,952  
29,898  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-39,095  
-47,878  
-34,933  
-62,785  
-25,583  
Tiền chi trả cho người lao động
-2,110  
-2,858  
-2,723  
-2,519  
-2,614  
Tiền chi trả lãi vay
-2,178  
-2,236  
-1,067  
-1,055  
-566  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-77  
-142  
-778  
-288  
-11  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,492  
-429  
-1,626  
-2,442  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,016  
-6,041  
992  
-6,137  
1,124  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
-20  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1,150  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-1,500  
0  
-2,014  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
784  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-1,500  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
297  
82  
81  
18  
5  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
297  
-268  
-1,419  
-1,231  
5  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
36,256  
40,876  
25,862  
33,839  
11,855  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-36,677  
-37,377  
-26,231  
-22,446  
-11,603  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-148  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-421  
3,499  
-517  
11,393  
251  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,893  
-2,810  
-944  
4,025  
1,380  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,065  
4,876  
5,820  
1,795  
415  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,958  
2,065  
4,876  
5,820  
1,795