Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 
46,294  
36,293  
43,763  
19,035  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
 
2,239  
1,778  
1,328  
2,308  
Phân bổ lợi thế thương mại
 
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 
1,531  
735  
-1,725  
117  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
 
0  
-2  
17  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
 
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
 
1,126  
-6,736  
-5,140  
-2,765  
Chi phí lãi vay
 
-398  
1,319  
1,292  
340  
Thu lãi và cổ tức
 
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
 
50,792  
33,387  
39,534  
19,035  
Tăng, giảm các khoản phải thu
 
2,677  
47,721  
-92,621  
23,181  
Tăng, giảm hàng tồn kho
 
39,866  
-45,471  
5,966  
-9,441  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
 
-36,123  
10,991  
39,019  
-10,200  
Tăng, giảm chi phí trả trước
 
-1,936  
181  
1,069  
-927  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
 
-640  
-733  
-744  
-352  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 
-10,752  
-8,213  
-6,600  
-5,962  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
-3,228  
-2,620  
6,465  
272  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
-603  
-1,277  
-1,777  
-253  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 
40,053  
33,967  
-9,690  
15,354  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
 
-7,003  
-4,697  
-201  
-78  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
 
1  
45  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
 
-23,693  
-13,532  
-48,868  
-39,656  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
 
38,988  
21,508  
77,535  
26,413  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
 
0  
-46  
440  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
 
3,154  
4,356  
2,601  
6,770  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
 
11,445  
7,635  
31,508  
-6,551  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
 
0  
-11,849  
-10,393  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
 
-468  
23,341  
33,790  
6,575  
Tiền chi trả nợ gốc vay
 
-6,488  
-21,863  
-35,199  
-9,622  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
 
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
-55,020  
-25,099  
-8,608  
-9,087  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
 
-61,976  
-35,470  
-20,411  
-12,135  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
 
-10,477  
6,132  
1,407  
-3,332  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
 
29,312  
23,177  
21,775  
25,107  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
 
0  
2  
-5  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
 
18,834  
29,312  
23,177  
21,775