Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội (FHN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,748  
3,442  
3,914  
2,105  
1,549  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,285  
2,039  
2,055  
1,882  
1,687  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-5,332  
10,651  
2,145  
-578  
786  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
9  
-3  
10  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,403  
-2,395  
-5,394  
-2,170  
-408  
Chi phí lãi vay
770  
908  
913  
944  
1,161  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
108  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
-1,750  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-1,932  
14,655  
3,739  
442  
4,775  
Tăng, giảm các khoản phải thu
16,156  
-3,732  
-8,545  
20,968  
14,027  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,777  
2,002  
418  
29,063  
-26,043  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
26,550  
-13,003  
14,977  
-38,110  
5,905  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-476  
28  
57  
170  
350  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-770  
-908  
-913  
-944  
-1,161  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,980  
-3,087  
-851  
-1,036  
-938  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
2,298  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-166  
-136  
-99  
-145  
-539  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
33,605  
-4,182  
8,784  
10,409  
-1,326  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,339  
-4,293  
-2,979  
-5,155  
-5,761  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
324  
0  
4,208  
48  
54  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-25,784  
-26,121  
-27,490  
-25,500  
-34,850  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
26,121  
27,490  
25,500  
34,850  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
13  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,856  
1,864  
1,109  
2,141  
354  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,822  
-1,060  
349  
6,397  
-40,204  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
63,326  
102,180  
82,467  
44,775  
101,986  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-69,787  
-101,004  
-83,651  
-65,510  
-76,445  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,382  
-906  
-1,050  
-900  
-900  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-8,843  
270  
-2,234  
-21,635  
24,641  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
21,939  
-4,972  
6,898  
-4,829  
-16,888  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
27,145  
32,114  
25,213  
30,052  
46,940  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
3  
3  
-10  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
49,084  
27,145  
32,114  
25,213  
30,052