Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (DAR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2019 2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
12,640  
9,590  
26,973  
7,600  
2,945  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,127  
4,029  
3,863  
3,555  
735  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-9,532  
9,485  
2,001  
-1,761  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,548  
-1,987  
-854  
-767  
-1,280  
Chi phí lãi vay
468  
931  
3,678  
437  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-1,857  
165  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
4,298  
22,212  
35,661  
9,063  
2,400  
Tăng, giảm các khoản phải thu
51,932  
88,030  
-138,236  
-35,541  
-4,218  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,090  
28,421  
958  
-73,363  
5,753  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-39,699  
-66,304  
158,225  
13,906  
-6,277  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,569  
0  
2,350  
-11  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-468  
-931  
-3,678  
-437  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,784  
-4,279  
-3,271  
-1,086  
-1,631  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10,069  
-2,147  
0  
0  
130  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,937  
0  
-997  
-367  
-117  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
10,932  
65,002  
51,012  
-87,836  
-3,960  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-585  
-9,778  
-6,786  
-1,453  
-2,922  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-28,387  
-6,267  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
22,393  
3,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,548  
1,987  
854  
767  
1,280  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,030  
-11,058  
-5,932  
-686  
-1,641  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
25,294  
0  
96,784  
62,701  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-25,294  
-56,232  
-103,253  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,739  
-14,843  
-4,225  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,739  
-71,075  
-10,694  
62,701  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,837  
-17,130  
34,386  
-25,821  
-5,601  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
19,523  
36,653  
2,267  
28,088  
33,689  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,685  
19,523  
36,653  
2,267  
28,088