Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
113,297  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
15,077  
0  
18,866  
22,330  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-9,540  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-153  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-101,141  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
17,841  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
35,380  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-40,067  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-12,646  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-72,549  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,276  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-17,800  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-8,283  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,757  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
1,307,037  
1,082,897  
1,115,238  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-1,076,958  
-913,439  
-928,563  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-101,419  
-85,510  
-72,279  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-18,053  
-18,404  
-15,383  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-1,941  
-100  
-3,508  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
64,197  
8,333  
28,107  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-183,054  
-84,723  
-101,459  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-127,997  
-10,191  
-10,945  
22,153  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-48,671  
-9,156  
-11,454  
-11,840  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,351  
0  
258  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-69,527  
-161,000  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
88,689  
116,959  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
136,663  
90,206  
63,766  
45,447  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
108,505  
37,010  
52,570  
33,607  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
965,862  
927,114  
777,671  
756,852  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-859,228  
-930,642  
-804,471  
-762,295  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
-960  
-960  
-960  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-93,000  
-46,500  
-35,817  
-38,386  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
13,634  
-50,988  
-63,577  
-44,789  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-5,858  
-24,168  
-21,952  
10,972  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
32,479  
56,647  
78,453  
63,031  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
131  
0  
146  
4,451  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
26,752  
32,479  
56,647  
78,453