Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
25,909  
18,512  
16,997  
26,755  
14,605  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,410  
5,683  
5,862  
6,325  
14,345  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
344  
1,159  
61  
-10  
-1,247  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
34  
-87  
75  
-235  
137  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
5,750  
-337  
-2,065  
-762  
15,544  
Chi phí lãi vay
9,267  
11,026  
11,212  
12,909  
12,664  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
47,714  
35,956  
32,142  
44,982  
56,048  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-7,277  
-6,881  
5,574  
4,484  
48,964  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-41,564  
3,382  
21,435  
-13,907  
-34,939  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
4,538  
-366  
-8,426  
8,186  
-18,701  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-79  
188  
419  
107  
526  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-9,267  
-11,026  
-11,212  
-12,909  
-16,598  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,000  
-85  
-84  
-30  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
700  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-650  
-811  
-526  
-647  
-928  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-7,585  
20,357  
39,321  
30,265  
35,073  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17,934  
-10,629  
-9,508  
-5,599  
-4,523  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
3,604  
280  
360  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,687  
-10,200  
-2,000  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
10,280  
2,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
24,567  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
710  
134  
3  
608  
221  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-22,632  
-18,695  
-7,902  
-4,711  
20,625  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
601,120  
877,213  
821,710  
926,887  
1,327,414  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-594,773  
-854,962  
-848,536  
-953,695  
-1,379,570  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
6,346  
22,250  
-26,825  
-26,808  
-52,155  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-23,871  
23,912  
4,595  
-1,253  
3,543  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
32,810  
8,781  
4,237  
5,663  
1,988  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
70  
218  
-47  
-174  
132  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,009  
32,911  
8,784  
4,237  
5,663