Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
107,906  
116,586  
91,853  
82,908  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
83,717  
81,647  
81,690  
79,970  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
908  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-12  
24  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-748  
-2,212  
-257  
-150  
 
Chi phí lãi vay
9,528  
11,566  
23,479  
24,076  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
201,299  
207,612  
196,764  
186,803  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
16,289  
-5,414  
154,889  
-151,416  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-24,063  
-17,032  
9,158  
684  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
9,500  
-40,320  
20,553  
16,291  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
2,015  
-497  
1,541  
9,506  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-9,643  
-11,960  
-23,690  
-24,961  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-8,962  
-8,595  
-3,971  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
20  
19  
63  
65  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,969  
-9,748  
-3,385  
-4,219  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
181,484  
114,065  
351,922  
32,753  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-36,294  
-39,315  
-29,870  
-6,505  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
109  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
941  
2,212  
257  
150  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-50,244  
-37,103  
-29,612  
-6,356  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
862,374  
912,261  
1,043,624  
676,396  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-906,059  
-1,080,574  
-1,125,073  
-687,142  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-93,987  
-62,250  
-49,488  
-39,193  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-137,672  
-230,563  
-130,937  
-49,939  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,431  
-153,602  
191,372  
-23,542  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
62,051  
215,677  
24,305  
47,847  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
-24  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
55,620  
62,051  
215,677  
24,305