Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
58,843  
119,816  
67,008  
1,375  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
18,299  
19,660  
19,944  
14,351  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5  
-1,593  
-1,426  
1,706  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
24  
2  
68  
15  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-39,457  
-100,617  
-54,296  
-184  
 
Chi phí lãi vay
1,305  
79  
55  
764  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,019  
37,347  
31,353  
18,028  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-36,156  
26,150  
54,611  
-102,680  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-13,032  
4,965  
8,541  
19,142  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
24,213  
-39,460  
-103,645  
133,805  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,233  
1,452  
14,491  
4,565  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,305  
-79  
-55  
-764  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-14,511  
-5,180  
-158  
-184  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
145  
34  
1,049  
245  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,098  
-49,288  
-57,152  
-14,137  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-9,958  
-24,059  
-50,964  
58,018  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-33,789  
-13,969  
-23,877  
-3,786  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
82  
0  
1,239  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-10,000  
-176,700  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
225,313  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
38,789  
55,110  
53,823  
184  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,919  
89,754  
31,186  
-3,602  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
9,965  
0  
163  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-100  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
186,035  
240,022  
10,184  
122,705  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-159,563  
-218,746  
-27,207  
-145,490  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-96,467  
-6,030  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-70,094  
25,211  
-17,023  
-22,622  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-84,971  
90,906  
-36,801  
31,794  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
121,797  
30,893  
67,756  
35,968  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-24  
-2  
-62  
-6  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
36,801  
121,797  
30,893  
67,756