Công ty cổ phần X20 (X20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
38,766  
 
 
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
24,458  
 
 
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-4,848  
 
 
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
506  
 
 
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
 
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,744  
 
 
 
 
Chi phí lãi vay
760  
 
 
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
 
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
 
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
53,897  
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-42,216  
 
 
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-25,211  
 
 
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
98,352  
 
 
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
5,487  
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
 
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-760  
 
 
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,856  
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,043  
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,412  
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
79,325  
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-58,781  
 
 
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
186  
 
 
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
 
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
 
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
 
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
 
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
484  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-58,110  
 
 
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
 
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
 
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
315,997  
 
 
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-264,343  
 
 
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
 
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-20,700  
 
 
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
30,953  
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
52,167  
 
 
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
23,844  
 
 
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-506  
 
 
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
75,506