Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
61,800  
68,839  
35,963  
33,052  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,662  
6,033  
4,553  
3,755  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,620  
-5,925  
-7,513  
-6,689  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
200  
200  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
62,042  
69,147  
33,003  
30,118  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,998  
8,085  
-2,587  
-410  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-40  
41  
-17  
-20  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-64  
-3,464  
-7,086  
5,434  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-182  
141  
-121  
-30  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,280  
-15,346  
-8,383  
-7,995  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
15  
0  
5,189  
509  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-3,384  
-3,599  
-1,936  
-2,163  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
43,109  
55,006  
18,061  
25,443  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-959  
-12,325  
-823  
-4,564  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
38  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-98,000  
-78,500  
-1,000  
-9,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
77,500  
28,000  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-46,542  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
5,000  
25,200  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,650  
5,943  
7,513  
6,689  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-14,810  
-56,882  
10,728  
-28,218  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-10,000  
-5,092  
-10,115  
-12,184  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-10,000  
-5,092  
-10,115  
-12,184  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
18,299  
-6,967  
18,675  
-14,959  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,099  
24,066  
5,392  
20,350  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
35,398  
17,099  
24,066  
5,392