Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO (VTO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
127,281  
120,387  
115,626  
75,912  
67,390  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
326,150  
337,178  
302,123  
280,720  
261,949  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
53,018  
55,631  
48,842  
32,567  
10,534  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
4,980  
-706  
4,996  
35,286  
11,126  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,882  
-2,049  
-1,499  
-21,090  
-8,087  
Chi phí lãi vay
38,038  
41,441  
37,559  
44,653  
57,740  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
320  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
544,585  
551,882  
507,646  
448,049  
400,971  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-34,236  
-16,602  
47,844  
37,010  
8,522  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,241  
-5,284  
-15,620  
611  
-1,930  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-15,107  
-65,125  
-27,646  
-34,357  
651  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,143  
-366  
-94  
-261  
-2,991  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-40,445  
-43,413  
-33,238  
-54,268  
-60,488  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-29,016  
-21,879  
-41,334  
-13,737  
-18,114  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
5  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,408  
-4,127  
-6,485  
-4,786  
-7,826  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
415,274  
395,086  
431,074  
378,264  
318,797  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-33,625  
-201,337  
-451,097  
-184,429  
-165,150  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2  
0  
397  
19,926  
7,324  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
7,200  
1,399  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,880  
2,049  
1,102  
929  
2,418  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-28,743  
-199,288  
-449,598  
-156,375  
-154,010  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
48,314  
114,073  
310,516  
122,557  
112,244  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-215,868  
-225,588  
-275,212  
-316,368  
-265,570  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-70,925  
-62,983  
-39,316  
-30,989  
-24,051  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-238,479  
-174,498  
-4,012  
-224,800  
-177,377  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
148,053  
21,300  
-22,536  
-2,911  
-12,589  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
69,908  
48,635  
71,143  
73,892  
86,422  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
25  
-26  
28  
161  
60  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
217,986  
69,908  
48,635  
71,143  
73,892