Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
 
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
 
 
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
 
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
 
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
 
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
 
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
 
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
 
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
 
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
 
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
 
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
 
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
 
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
 
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
96,431  
74,746  
 
 
275,156  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-65,962  
-54,153  
 
 
-121,904  
Tiền chi trả cho người lao động
-7,108  
-4,983  
 
 
-22,840  
Tiền chi trả lãi vay
-6,710  
-6,549  
 
 
-11,304  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-5,165  
-1,053  
 
 
-312  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,269  
2,719  
 
 
20,574  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-23,924  
-13,219  
 
 
-62,823  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-9,168  
-2,490  
 
 
76,548  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,826  
-6,325  
 
 
-780  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
394  
927  
 
 
17  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,450  
-3,750  
 
 
-5,762  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
 
 
5,262  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-30  
 
 
2,400  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
 
 
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
370  
267  
 
 
344  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,513  
-8,911  
 
 
1,481  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
1  
13,499  
 
 
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
1,450  
-1,450  
 
 
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
80,836  
81,847  
 
 
75,406  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-67,721  
-79,553  
 
 
-174,622  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
 
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,923  
-2,362  
 
 
-1,599  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
 
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,643  
11,981  
 
 
-100,815  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,037  
580  
 
 
-22,786  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,676  
1,096  
 
 
24,533  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
 
 
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
639  
1,676  
 
 
1,747