Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,414  
23,727  
14,869  
1,501  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
419  
2,022  
2,661  
2,662  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
-32  
-124  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,775  
-336  
-372  
193  
 
Chi phí lãi vay
125  
117  
119  
237  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
2,183  
25,529  
17,245  
4,470  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
17,490  
-467  
-19,118  
643  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,232  
9,763  
-17,810  
-389  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-29,924  
16,045  
22,681  
-75  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
69,302  
17,784  
1,997  
2,191  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-10,993  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-125  
-117  
-19  
-237  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,995  
-6,868  
-599  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
430  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-971  
-644  
0  
-3  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
45,200  
61,024  
4,377  
7,029  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,258  
-1,595  
0  
-47  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
27  
964  
0  
91  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
200  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,172  
387  
192  
131  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,059  
-244  
192  
375  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,171  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,721  
-350  
-200  
-4,454  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,548  
-5,264  
0  
-793  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-9,098  
-5,614  
-200  
-5,247  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
27,043  
55,166  
4,369  
2,157  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
65,878  
10,713  
6,343  
4,186  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
92,922  
65,878  
10,713  
6,343