Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư vi na ta ba (VTJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
14,869  
1,501  
2,208  
-7,544  
9,421  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,661  
2,662  
1,446  
1,633  
1,623  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-32  
-124  
-112  
0  
268  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-372  
193  
-3,814  
-80  
-2,748  
Chi phí lãi vay
119  
237  
1,225  
3,078  
3,682  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
17,245  
4,470  
953  
-2,914  
12,245  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-19,118  
643  
13,533  
10,960  
-5,079  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-17,810  
-389  
5,464  
2,273  
10,123  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
22,681  
-75  
-7,263  
-5,022  
45,482  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,997  
2,191  
1,626  
407  
141  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-19  
-237  
-1,225  
-3,236  
-3,523  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-599  
0  
0  
-2,484  
-3,595  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
430  
439  
568  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-3  
-184  
-489  
-473  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,377  
7,029  
13,343  
63  
55,321  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-47  
-7,758  
-12  
-88,167  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
91  
2,371  
0  
-13,800  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
200  
1,800  
16,000  
21,800  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
192  
131  
2,721  
80  
316  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
192  
375  
-866  
16,068  
-79,851  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
100  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
22,670  
39,284  
41,788  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-200  
-4,454  
-31,481  
-50,019  
-26,505  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-793  
0  
-5,700  
8,823  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-200  
-5,247  
-8,811  
-16,435  
24,206  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,369  
2,157  
3,667  
-305  
-324  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,343  
4,186  
520  
824  
1,148  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,713  
6,343  
4,186  
520  
824