Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
23,727  
14,869  
1,501  
2,208  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
2,022  
2,661  
2,662  
1,446  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
-32  
-124  
-112  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-336  
-372  
193  
-3,814  
Chi phí lãi vay
0  
117  
119  
237  
1,225  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
25,529  
17,245  
4,470  
953  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-467  
-19,118  
643  
13,533  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
9,763  
-17,810  
-389  
5,464  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
16,045  
22,681  
-75  
-7,263  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
17,784  
1,997  
2,191  
1,626  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-117  
-19  
-237  
-1,225  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-6,868  
-599  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
430  
439  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-644  
0  
-3  
-184  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
515,393  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-444,102  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-4,321  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
-122  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-7,995  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
11,616  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-33,917  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
36,553  
61,024  
4,377  
7,029  
13,343  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,666  
-1,595  
0  
-47  
-7,758  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
30  
964  
0  
91  
2,371  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-12,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
12,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
200  
1,800  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,239  
387  
192  
131  
2,721  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,397  
-244  
192  
375  
-866  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,171  
0  
0  
0  
22,670  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-575  
-350  
-200  
-4,454  
-31,481  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-8,218  
-5,264  
0  
-793  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,622  
-5,614  
-200  
-5,247  
-8,811  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
26,533  
55,166  
4,369  
2,157  
3,667  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
65,878  
10,713  
6,343  
4,186  
520  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
92,412  
65,878  
10,713  
6,343  
4,186