Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-2,644  
-5,456  
5,784  
5,513  
-1,083  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,831  
10,378  
9,343  
8,156  
7,376  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,526  
4,909  
-2,910  
-4,734  
2,307  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-1  
-30  
-4  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,558  
-6,090  
-2,451  
-2,944  
-6,780  
Chi phí lãi vay
830  
1,008  
783  
649  
940  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,985  
4,748  
10,520  
6,637  
2,760  
Tăng, giảm các khoản phải thu
6,344  
904  
-191  
1,751  
-719  
Tăng, giảm hàng tồn kho
443  
-25  
-48  
412  
-139  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-1,301  
5,143  
5,026  
3,188  
-5,432  
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,885  
3,120  
5,071  
5,972  
4,647  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-830  
-1,008  
-783  
-649  
-940  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-763  
-1,361  
0  
-1,203  
-1,123  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
140  
1,100  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-22  
-173  
-311  
-485  
-1,639  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
14,741  
11,348  
19,284  
15,763  
-1,484  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,543  
-13,586  
-19,375  
-7,108  
-22,462  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
183  
551  
88  
90  
117  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,250  
-1,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
3,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-1,694  
-2,845  
-320  
-3,581  
-50  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,514  
3,902  
2,486  
0  
4,900  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,222  
3,572  
1,872  
2,884  
3,765  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,568  
-9,407  
-15,250  
-7,714  
-10,731  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
1,500  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,540  
985  
10,211  
2,323  
15,048  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,938  
-3,477  
-3,584  
-7,108  
-6,240  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-589  
-635  
-230  
-1,342  
-1,105  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-6,987  
-3,128  
6,397  
-6,127  
9,203  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,187  
-1,186  
10,432  
1,922  
-3,012  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
16,638  
17,824  
7,392  
5,466  
8,478  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
1  
4  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
20,825  
16,638  
17,824  
7,392  
5,466