Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
864,321  
1,435,713  
1,301,839  
1,454,969  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-606,063  
-1,112,895  
-1,007,966  
-1,085,350  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-233,141  
-233,854  
-210,990  
-213,683  
 
Tiền chi trả lãi vay
-16,190  
-11,348  
-19,608  
-98,505  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-401  
-275  
-1,932  
-536  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
79,842  
56,563  
25,790  
43,409  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-82,544  
-100,499  
-69,046  
-78,348  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
5,824  
33,405  
18,087  
21,955  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-22,940  
-25,698  
-32,017  
-29,575  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
129,739  
0  
89,712  
1,045  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
5,406  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,174  
2,465  
3,359  
5,982  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
111,379  
-23,233  
61,054  
-22,548  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
104,264  
471,263  
725,038  
1,088,371  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-238,587  
-464,778  
-777,320  
-1,218,647  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-2,520  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-134,323  
6,485  
-52,282  
-132,796  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-17,120  
16,657  
26,859  
-133,389  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
52,462  
53,859  
44,281  
176,584  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
55  
-18,054  
-17,281  
1,086  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
35,397  
52,462  
53,859  
44,281