Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
16,809  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
5,414,159  
4,711,718  
4,376,604  
4,464,584  
4,880,562  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-4,522,004  
-3,537,813  
-3,669,852  
-3,670,531  
-3,857,606  
Tiền chi trả cho người lao động
-535,728  
-433,213  
-447,122  
-355,565  
-357,239  
Tiền chi trả lãi vay
-14,643  
-12,387  
-9,363  
-10,685  
-8,963  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-45,748  
-35,927  
-40,298  
-27,438  
-35,971  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
20,580  
21,497  
2,906,810  
446,195  
404,304  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-376,050  
-357,333  
-3,191,424  
-711,268  
-817,277  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-59,435  
356,541  
-74,644  
135,292  
207,810  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-24,449  
-20,753  
-47,737  
-64,365  
-30,957  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
169  
324  
0  
0  
1,270  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
22,678  
15,774  
9,399  
21,631  
8,654  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,602  
-4,655  
-38,338  
-42,734  
-21,034  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,080,918  
750,534  
810,470  
1,200,363  
896,246  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,109,953  
-742,090  
-691,589  
-1,463,341  
-824,978  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-56,620  
-49,293  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-85,655  
-40,849  
118,881  
-262,978  
71,268  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-146,692  
311,038  
5,898  
-170,420  
258,044  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
525,363  
214,323  
208,395  
378,821  
120,753  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-32  
3  
30  
-6  
24  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
378,638  
525,363  
214,323  
208,395  
378,821