Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
8,423  
5,530  
12,032  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,231  
5,849  
6,570  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
-124  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-52  
28  
-8  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-678  
-429  
-87  
 
 
Chi phí lãi vay
238  
284  
186  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
14,162  
11,262  
18,568  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
617  
-4,273  
-7,727  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-776  
326  
-214  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
647  
6,452  
1,260  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,692  
100  
64  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-238  
-284  
-186  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,759  
-1,361  
-2,189  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
898  
7  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-745  
-1,669  
-1,559  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
10,215  
11,450  
8,024  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,970  
-6,855  
-7,823  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
413  
20  
0  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-1,102  
-5,027  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
1,102  
5,027  
450  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
265  
409  
87  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-10,190  
-2,500  
-12,313  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-1,879  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
5,000  
0  
5,168  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,879  
0  
-470  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,266  
-3,840  
-6,100  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-145  
-5,719  
-1,402  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-120  
3,231  
-5,690  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,244  
9,041  
14,724  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
52  
-28  
8  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
12,176  
12,244  
9,041