Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
506,177  
268,460  
271,274  
325,455  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-78,234  
-104,521  
-148,292  
-222,894  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-11,031  
-11,413  
-14,455  
-14,417  
 
Tiền chi trả lãi vay
-2,699  
-8,082  
-12,743  
-20,097  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,957  
-7,665  
-710  
-4,049  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
33,197  
193,612  
44,084  
15,510  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-254,067  
-164,282  
-126,863  
-35,900  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
188,386  
166,110  
12,294  
43,607  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-12,263  
-24,175  
-29,022  
-10,266  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
107  
18  
36  
1  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-70,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-9,000  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
611  
454  
319  
754  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-81,544  
-23,703  
-37,668  
-9,512  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
81,257  
157,314  
208,786  
165,791  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-138,245  
-303,264  
-176,144  
-206,136  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-12,596  
-2,995  
-8,453  
-18,996  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-69,585  
-148,945  
24,189  
-59,342  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
37,257  
-6,538  
-1,186  
-25,246  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
18,164  
24,702  
25,888  
51,138  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-143  
0  
0  
-4  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
55,278  
18,164  
24,702  
25,888