Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
320,989  
280,842  
283,035  
401,238  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
80,398  
80,713  
78,679  
76,590  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
-1,268  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
528  
14,469  
15,305  
1,657  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-36,159  
-52,946  
-29,499  
-29,659  
 
Chi phí lãi vay
1,091  
5,197  
8,785  
3,295  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
366,847  
328,274  
356,306  
451,854  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
42,829  
-40,339  
358,793  
-288,241  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,163  
-3,055  
-343,151  
1,075  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
24,483  
-4,097  
-50,415  
-78,825  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-492  
215  
-1,173  
1  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-7,077  
-4,902  
-8,889  
-3,430  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-36,668  
-19,673  
-40,963  
-35,079  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
37  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-7,686  
-212  
-9,579  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
380,073  
256,212  
260,967  
47,357  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,254,916  
-1,304,172  
-560,792  
-351,006  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
428,261  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-368,700  
-630,030  
0  
-32,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
695,530  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-1,500  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
21,928  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
42,445  
48,143  
0  
32,885  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-885,641  
-1,886,059  
-540,363  
78,140  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
864,218  
1,477,977  
2,389,305  
964,928  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-322,041  
-474,653  
-774,148  
-1,389,392  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-206,240  
-206,240  
-412,482  
-45,006  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
335,937  
797,084  
1,202,675  
-469,470  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-169,631  
-832,763  
923,278  
-343,973  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
320,474  
1,153,237  
229,959  
573,932  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
150,843  
320,474  
1,153,237  
229,959