Công ty Cổ phần Container phía Nam (VSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-54,217  
-50,328  
-40,144  
-91,725  
-76,233  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
36,413  
36,456  
36,582  
36,807  
37,315  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
20,072  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
11,681  
-1,444  
6,237  
42,418  
-308  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-489  
-37  
-30  
-2,770  
22,580  
Chi phí lãi vay
31,066  
32,132  
33,039  
24,431  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
24,454  
16,778  
35,684  
9,160  
3,426  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-21,358  
2,521  
1,092  
-154  
803  
Tăng, giảm hàng tồn kho
439  
188  
1,448  
579  
2,835  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
52,292  
-163  
-2,636  
-3,197  
947  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-12,566  
2,189  
1,830  
133  
-6,086  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-316  
-379  
-2,897  
-5,352  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
34  
60  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-12  
-21  
-39  
-17  
-80  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
43,250  
21,176  
37,001  
3,641  
-3,447  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-406  
0  
0  
-796  
-768  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
439  
0  
4  
3,470  
846  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
50  
37  
38  
25  
250  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-19,917  
37  
42  
2,699  
328  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-25,190  
-15,883  
-35,320  
-5,637  
-6,025  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-1,500  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-25,190  
-15,883  
-35,320  
-7,137  
-6,025  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,857  
5,330  
1,723  
-797  
-9,144  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,895  
6,568  
4,803  
5,593  
14,675  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
15  
-3  
42  
7  
62  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,054  
11,895  
6,568  
4,803  
5,593