Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
298,484  
311,221  
346,128  
302,397  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
197,440  
177,444  
89,729  
73,376  
64,037  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-4,066  
-24  
-8,265  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-136  
-197  
-206  
-51  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-16,302  
-21,074  
-23,915  
-28,563  
0  
Chi phí lãi vay
49,629  
43,511  
913  
414  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
529,115  
506,839  
412,625  
339,308  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
11,385  
-36,829  
18,953  
17,113  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,106  
697  
-2,622  
2,984  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
13,133  
-51,218  
-18,124  
-37,878  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-11,561  
621  
9,088  
-6,395  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-41,571  
-32,107  
-990  
-432  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-40,845  
-50,141  
-72,398  
-52,754  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
4,368  
-1,363  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-27,812  
-24,349  
-30,794  
-24,159  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
901,055  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-429,788  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-94,235  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-1,931  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-62,110  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
67,407  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-140,702  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
427,739  
313,512  
320,107  
236,425  
239,696  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-385,077  
-456,694  
-589,924  
-309,938  
-174,178  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
12,769  
470  
22,124  
566  
2,549  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-16,828  
0  
-26,420  
-33,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
46,199  
0  
15,560  
274,149  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-4,222  
-183,600  
0  
0  
-15,653  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
128,222  
188  
22,635  
2,379  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
12,843  
21,473  
14,436  
24,305  
27,022  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-380,516  
-443,931  
-579,597  
-279,871  
116,268  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
48,750  
0  
22,864  
22,500  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
77,443  
237,991  
415,528  
8,628  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-200,689  
-19,550  
-3,893  
-4,735  
-31,623  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-92,060  
-89,186  
-58,841  
-48,698  
-89,557  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-166,556  
129,255  
375,657  
-22,305  
-121,180  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-119,333  
-1,163  
116,167  
-65,751  
234,784  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
331,452  
332,398  
216,025  
281,725  
46,856  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
144  
218  
206  
51  
86  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
212,264  
331,452  
332,398  
216,025  
281,725