Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
51,165  
52,753  
0  
0  
42,127  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
11,777  
12,423  
12,417  
0  
12,253  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,300  
-930  
0  
0  
1,952  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
264  
-504  
0  
0  
-246  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-22,755  
-17,637  
0  
0  
-20,609  
Chi phí lãi vay
18  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,169  
46,104  
0  
0  
35,478  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-5,049  
-26,813  
0  
0  
-23,555  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1  
0  
0  
0  
-9  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,101  
6,492  
0  
0  
-20,388  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,120  
351  
0  
0  
-172  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-18  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,748  
-9,635  
0  
0  
-7,238  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
26  
0  
0  
1,193  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,525  
-5,462  
0  
0  
-6,102  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
868,642  
828,979  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-876,015  
-794,476  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-112,080  
-90,300  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-12,736  
-8,295  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
2,052,043  
1,695,435  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-1,946,927  
-1,548,434  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
27,048  
11,063  
-27,072  
82,909  
-20,795  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,978  
-67,245  
-31,867  
-12,521  
-27,722  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,039  
26  
673  
749  
279  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-31,000  
-33,000  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
7,000  
26,000  
4,000  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-4,458  
0  
0  
-1,073  
-2,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
16,058  
10,540  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
22,631  
36,761  
26,627  
30,322  
19,117  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
13,234  
-23,458  
6,490  
-983  
-10,327  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,602  
2,333  
5,381  
6,922  
5,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,162  
-9,333  
-5,381  
-4,919  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-17,475  
-31,455  
-11,652  
-11,657  
-11,662  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-17,035  
-38,455  
-11,652  
-9,654  
-6,662  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
23,247  
-50,850  
-32,234  
72,272  
-37,784  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
133,564  
184,135  
216,246  
143,215  
180,439  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-189  
279  
123  
759  
560  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
156,623  
133,564  
184,135  
216,246  
143,215